Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
 • zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta
 • financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika
 • povećanje konkurentnosti
 • podmirenje obveza prema dobavljačima
 • priprema izvoza
 • poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Ciljna skupina: Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Iznos: 1.000,00 – 25.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vrše se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva: Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti: Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
Kamatna stopa: 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Rok korištenja: 6 mjeseci
Poček: Do 12 mjeseci
Rok i način otplate: Do 3 godine uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici – ESIF zajmovi za obrtna sredstva.

PRIJAVITELJI:

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući novoosnovane subjekte malog gospodarstva.

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:

 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

te čije je ulaganje ekonomski opravdano te ima zatvorenu financijsku konstrukciju, a koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva korisnici zajma moraju imati status mikro, malog ili srednjeg subjekta malog gospodarstva i to:

 • Mikro subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe iz točke 2.2. koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR.
 • Mali subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe iz točke 2.2. koje prosječno imaju zaposleno manje od 50 radnika. Prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • priprema proizvodnje
 • sirovina i materijal
 • ostali proizvodni troškovi
 • troškovi zaposlenih
 • novo zapošljavanje
 • zakup poslovnog prostora
 • režijski troškovi

SVRHA POZIVA:

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
 • zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta
 • financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika
 • povećanje konkurentnosti
 • podmirenje obveza prema dobavljačima
 • priprema izvoza
 • poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Minimalni iznos zajma:

1.000,00 EUR

Maksimalan iznos zajma:

25.000,00 EUR

Poček:

Do 12 mjeseci

Rok otplate:

do 3 godine (uključujući poček)

Besplatne konzultacije