Danas je objavljen novi Poziv na dostavu projektnih ideja financiranih iz EU fondova iz područja inovacija. Poziv „Inovacije novoosnovanih poduzeća – faza 2“ namijenjen je pravnim ili fizičkim osoba koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici (MSP). Unutar ovog poziva prihvatljivi su prijavitelji koji ne posluju duže od 36 mjeseci.
Unutar poziva prihvatljivi su troškovi poput troškova osoblja, vanjskih usluga, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, priprema dokumentacije za prijavu projekata i provedba projekata te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu. Predviđeno trajanje projekata je najduže 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora.
Cilj poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Informacije o natječaju Inovacije novoosnovanih poduzeća – faza 2 su u nastavku.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status:  Otvoren
Datum objave: 14.12.2018.
Datum početka zaprimanja prijava: 15.02.2019 u 11:00
Datum završetka zaprimanja prijava: do 29.06.2020.
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Poduzetništvo
Alokacija: 150.000.000,00 kn
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Poslovna konkurentnost
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MGPO).

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.
Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.
Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim3 sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana na koji je poduzeće zatvoreno.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1. Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja do 50% vrijednosti projekta.
2. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
3. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili,
c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
4. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).
5. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
a) mora se upotrebljavati isključivo u poduzeću koje prima potporu;
b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine.
6. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
7. Revizija projekta.

SVRHA POZIVA:

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

150.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

150.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

1.400.000,00 HRK

Sufinanciranje:

85%

Trajanje projekta:

Do 18 mjeseci

Besplatne konzultacije