Poljoprivredni krediti – „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ je financijski instrument HBOR-a koji je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa (50%) te iz izvora poslovne banke (50%) iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru te omogućuje niže kamatne stope.

U provedbi ovog financijskog instrumenta sudjeluju Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao upravitelj sredstava Programskog doprinosa, imenovana od Ministarstva poljoprivrede i tri poslovne banke: OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Poslovna banka zaprima zahtjeve za poljoprivredni kredit te samostalno procjenjuje poduzetnika i njegovo ulaganje (investiciju) koje mora biti u skladu s ovim Programom, održivo s ekonomskog, tehničkog i financijskog aspekta te u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Poslovna banka s poduzetnikom sklapa ugovor o kreditu u svoje ime i za svoj račun (u pogledu svog udjela u kreditu) te u ime i za račun HBOR-a (u pogledu udjela Programskog doprinosa u kreditu). Potporu sadržanu u kreditu dodjeljuje HBOR.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Ciljna skupina: Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Iznos: 50.001,00 – 1.000.000,00 EUR (isplate krajnjim primateljima vrše se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva: Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti: Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita
Kamatna stopa: Ovisno o odluci poslovne banke
Rok korištenja: 18 mjeseci
Poček: Do 36 mjeseci (za trajne nasade 60 mjeseci)
Rok i način otplate: Do 15 godina uz uključeni poček; mjesečna, kvartalna ili polugodišnja otplata
Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije)
 • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Ulaganjima u materijalnu, nematerijalnu imovinu i obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma iz sljedećih mjera:

 1. Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu
  Podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  a. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  b. Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  c. Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
  Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  a. Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  b. Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
 2. Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
  Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  Tip operacije 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 3. Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
  Podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih
  Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
  b. Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

SVRHA POZIVA:

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Minimalni iznos zajma:

50.001,00 EUR

Maksimalan iznos zajma:

1.000.000,00 EUR

Poček:

Do 36 mjeseci (za ulaganja u trajne nasade poček je do 60 mjeseci)

Rok otplate:

Do 15 godina (uključujući poček)

Besplatne konzultacije