Osmi Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status:  Otvoren
Datum objave: 15.02.2019
Datum početka zaprimanja prijava: – 15.02.2019. u 12:00
Datum završetka zaprimanja prijava: -31.03.2019. u 12:00
Vrsta poziva:
Javni natječaj za dodjelu potpore – bespovratna sredstva
Područje: Poljoprivreda | Ruralni razvoj
Alokacija: 35.000.000,00 kn
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVi TROŠKOVI:

1. Opći troškovi
2. Materijalni troškovi

1. Prihvatljivi opći troškovi su:
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
b) troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
c) troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg nasada/bilja na dosadašnjoj čestici ( i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije i/ili drugu procjenu prihvatljivi su u iznosu do 1 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
d) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.
Napomena: Troškovi sudskog vještaka nisu prihvatljivi kod obnove nasada uništenog zlatnom žuticom vinove loze.

2. Prihvatljivi materijalni troškovi su:
Korisnik koji je ugovorio policu osiguranja koja se odnosi na prihvatljive materijalne troškove u obvezi je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja dostaviti ugovorenu policu osiguranja.
Prihvatljivi troškovi za ulaganja određeni su listom prihvatljivih troškova u Prilogu 9. ovoga Natječaja, a uključuju:
a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
b) građenje/rekonstrukciju/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
c) popravak ili nabavu novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
d) nabavu domaćih životinja
e) kupnju i sadnju sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
g) kupnju poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i
h) analizu tla

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

35.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Definirani u Tablici 14.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

Definirani u Tablici 14.

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

2019. godina

Besplatne konzultacije