Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.
Izrada poslovnog plana ne treba biti strogo šablonska, to nije „porezna prijava“ koju morate ispuniti na točno određeni način već se možete kretati u određenim, prepoznatljivim okvirima. Dakle poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Poslovni plan je važan dokument i radite ga prije svega zbog sebe, a tek potom zbog zahtjeva okoline. Prilagodite se razlozima zbog kojih pišete poslovni plan.
Istaknite svoje komparativne prednosti. Priložite dokumente za koje mislite da će pomoći u boljem razumijevanju i vjerodostojnosti vaše poslovne ideje.

I zapamtite:

 1. izrada poslovnog plana traži i vrijeme i novac, ali se to višestruko vraća
 2. poslovni plan vam pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike
 3. pomaže vam u lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti
 4. ukoliko zatreba, pomoći će vam za dobivanje kreditnih sredstava
 5. pomaže vam u privlačenju potencijalnih partnera koji će vas shvaćati ozbiljnije
 6. omogućava bržu i jednostavniju komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama
 7. što je vaš poslovni plan bolje razrađen i očekivani uspjeh vašeg pothvata je izvjesniji

 Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko načela:

– da je lako čitljiv i razumljiv;
– da je orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika;
– da sadrži procjenu utjecaja konkurencije i
– da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju.

Temeljni elementi plana:

 1. temeljni podaci o poduzetniku- čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća;
 2. prikaz proizvoda i usluga- s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti, franšize i sl.;
 3. analiza prodajnog tržišta i konkurencija– približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata (treba istaknuti prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju, poželjno istaknuti razvojne trendove u gospodarskoj djelatnosti jer je za bankare jako bitna procjena što će biti s dotičnom gospodarskom granom u budućnosti);
 4. marketing strategija- na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena;
 5. proizvodnja i distribucija- tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima;
 6. financije- ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultati i
 7. podaci o menadžerskom timu- kvalitetni menadžeri su jamstvo uspjeha.

Smisao svakog poslovanja je zadovoljavanje nečijih potreba. Prema tome jako je bitno:

 1. razumjeti tržište- što tržište traži, kakve su navike i potrebe kupaca, kupovna moć, spremnost na kupnju;
 2. tehnološke mogućnosti- znanje i iskustvo poduzetnika, materijalne mogućnosti za osiguranje suvremene opreme;
 3. ljudski potencijali- vještine i znanje ljudi uključenih u proces;
 4. financije- mogućnost dobivanja novca;
 5. organizacija poslovanja- mora biti u funkciji optimalnog poslovanja, odnosno ostvarivanja definiranih ciljeva.

Sadržaj poslovnog plana:

1. Podaci o poduzetniku

1.1. opći podaci
– upis u registar, podskupina djelatnosti za d.o.o. i matični broj, početak rada, razvojni put i bitni trenuci u razvoju i ako se traži preslike gore navedenog.
1.2. podaci o osnivaču d.o.o.-a odnosno vlasniku obrta
– životopis

2. Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje
dobro poznavanje posla kojeg obavljate ili ste obavljali, hobi, talent, sposobnost prepoznavanja prilika, korištenje tuđe ideje, inovacije itd.
2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata
kako realizirati pothvat, do kada, u koliko faza, moguća rješenja itd.

3. Predmet poslovanja

3.1. Opis postojećeg poslovanja
– za one koji posluju.
3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu- postojeći program
– njegov opis, opis procesa, opreme, dugotrajne imovine, kapaciteta, organizacije poslovanja;
3.3 Imovina i učinkovitost poslovanja
– za d.o.o.  trebaju podaci iz zadnje bilance i računa dobiti i gubitka, a za obrt podaci iz zadnja dva pregleda primitaka i izdataka (BON1 i BON2);
3.4. Položaj na tržištu nabave
-važni ulazni materijali, dobavljači, ako postoje preslike važnih ugovora-poželjno.

4. Lokacija

4.1. Opis postojeće lokacije
sjedište (vlasništvo ili zakup), opis prostora, površina, visina, prilazni putovi, mogućnost dolaska vozila, mogućnost manipulacije robom, parkirna mjesta itd.
4.2. Opis lokacije projekta
– ako će biti novi prostor koristiti navedeno pod 4.1.
4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline
zahtjeva li proces skupnu ili pojedinačnu zaštitu (koju) te što je napravljeno i što se misli napraviti.

5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata

5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)
-promjene u prostoru(što i zašto),koja oprema je potrebna(što se misli nabaviti i zašto),rokovi izgradnje i nabava opreme.
5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika
ukupan broj zaposlenih, primaju li redovito plaće, a poželjni su i njihovi podaci.
5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih –koji profil, kada vremenski, ima li ih na tržištu, ako ih treba dodatno obrazovati tko će to napraviti.

6. Tržišna opravdanost

6.1. Tržište nabave
ako su isti pod 3.1.3. ne treba ih ponavljati.
6.2. Tržište prodaje
ako su isti pod 3.1.4. ne treba ih ponavljati.
6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta
– primjer ?

7. Financijski elementi pothvata

7.1. Investicije u osnovna sredstva
– osnovna sredstva su dugotrajna imovina. Dugotrajna imovina je imovina s vijekom trajanja duljim od jedne godine, a tu spadaju:
–  zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja itd.
7.2. Investicije u obrtna sredstva
– izračunavaju se koeficijentom obrtaja-npr. trošak materijala, usluga, izdaci osoblja i ostali troškovi.
7.3. Troškovi poslovanja
 ukupni troškovi razvrstani prema skupinama: materijalni troškovi (el. energija, osnovni i ostali materijali);
troškovi vanjskih usluga (zakup prostora, komunalne usluge, promidžba, knjigovodstvo, HPT i mobitel);
troškovi osoblja i ostali troškovi poslovanja.
7.4. Proračun amortizacije
– amortizacija je umanjenje vrijednosti imovine, a
knjiži se kao trošak i umanjuje dobit.
– koristi se stopa redovnog otpisa a može i ubrzana stopa i jednokratni otpis.
7.5. Izvori financiranja
– Pokazuje nam da li ulažemo s vlastitim sredstvima ili pomoću kredita i u što se ulaže.
7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)
– koliko iznosi dobit ili gubitak- ako ga imamo.
Projekcija računa dobiti i gubitka
7.7. Pokazatelji učinkovitosti i novčani tok
7.7.1. Novčani tok
– cilj mu je da pokaže sposobnost podmirenja obveza – posebno kreditnih.
7.7.2. Pokazatelji učinkovitosti
a) pokazatelji likvidnosti (koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti) su mjere sposobnosti poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.
b) pokazatelji zaduženosti (koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent financiranja, pokriće troškova kamata, faktor zaduženosti i stupanj pokrića I i II) su mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava.
c) pokazatelji aktivnosti (koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja i trajanje naplate potraživanja)su mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse.
d) pokazatelji ekonomičnosti (ekonomičnost ukupnog poslovanja, ekonomičnost prodaje, ekonomičnost redovnog poslovanja, ekonomičnost financiranja i ekonomičnost izvanrednih aktivnosti) mjere odnos prihoda i rashoda – koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.
e) pokazatelji profitabilnosti (neto profitna marža, bruto profitna marža, neto rentabilnost imovine, bruto rentabilnost imovine i rentabilnost vlastitog kapitala) mjere povrat uloženog kapitala.
f) pokazatelji investiranja ( dobit po dionici-EPS i ukupna rentabilnost dionice).
g) točka pokrića je onaj iznos prodaje(novčano ili količinski) kod kojeg je poslovanje poduzeća na nuli (bez dobiti ili gubitka).

Jednom kada se zna točka pokrića tada se zna i minimalni plan prodaje koji se treba ostvariti.

8. Zaključna ocjena projekta

– ocjena dosadašnjeg poslovanja, na kraju skupna ocjena povezujući nositelja i plan. U svemu ovome najvažniji je nositelj posla. Ocjena se lako daje poduzetnicima koji su već poslovali, a malo teže kad poduzetnici ulaz u novi, različit program.

KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ PRI IZRADI POSLOVNOG PLANA?

Niste sigurni da imate dovoljno stručnih znanja i da možete sami izraditi poslovni plan? Čini vam se previše zahtjevno i komplicirano? Obratite se za pomoć stručnjacima koji su za to specijalizirani.

Besplatne konzultacije