Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima koji posluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Mjera u sklopu Ruralnog razvoja nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada. Krajnji korisnik mora dokazati da je poslovanjeotežano zbog COVID-19 virusa., npr. korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:
– otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija i sl.
– nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih poslova ili usluga i sl.
– nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
– ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti djelatnosti.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Ciljna skupina: Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Iznos: 1.000,00 – 25.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vrše se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva: Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti: Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
Kamatna stopa: 0,5 – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Rok korištenja: 6 mjeseci
Poček: Do 12 mjeseci
Rok i način otplate: Do 3 godine uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici – Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj.

PRIJAVITELJI:

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući novoosnovane subjekte malog gospodarstva.

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:

 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

te čije je ulaganje ekonomski opravdano te ima zatvorenu financijsku konstrukciju, a koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva korisnici zajma moraju imati status mikro, malog ili srednjeg subjekta malog gospodarstva.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljivi troškovi su troškovi za obrtna sredstva nastali do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam:

 • sirovina i materijal
 • ostali proizvodni troškovi
 • troškovi zaposlenih
 • novo zapošljavanje
 • zakup prostora
 • režijski troškovi i sl.

SVRHA POZIVA:

Cilj Financijskog instrumenta je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava, a u svrhu:

 • financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela
 • financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
 • zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta
 • financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika
 • povećanje konkurentnosti
 • podmirenje obveza prema dobavljačima
 • priprema izvoza
 • poboljšanje kvalitete usluge

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Minimalni iznos zajma:

1.000,00 EUR

Maksimalan iznos zajma:

25.000,00 EUR

Poček:

Do 12 mjeseci

Rok otplate:

do 3 godine (uključujući poček)

Besplatne konzultacije