Nadnevka 29.03.2019. godine prema najavi Europski fond za regionalni razvoj stiže novi natječaj za Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Natječaj je namijenjen za organizacije civilnog društva, ustanove, zadruge, fizičke osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici, obiteljske domove za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne.

Za sve upite upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: U najavi
Datum objave: 29.03.2019.
Datum početka zaprimanja prijava:
Datum završetka zaprimanja prijava:
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Privremeno otvoreni poziv
Prioritetna os: Socijalno uključivanje i zdravlje
Alokacija: 665.000.000,00 kn
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Socijalno uključivanje i zdravlje
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Uskoro dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, obrtnici ili fizičke osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost socijalne skrbi kako slijedi:

1. Ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

  • dom socijalne skrbi
  • centar za socijalnu skrb
  • centar za pružanje usluga u zajednici
  • centar za pomoć u kući
  • odgojno-obrazovna ustanova
  • zdravstvena ustanova

2. Udruga, vjerska zajednica, pravna osoba osnivač koje je vjerska zajednica u Republici Hrvatskoj , zadruga ili obrtnik, upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge .

3. Fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu sa teškoćama u razvoju, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge.

4. Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj mora dokazat da u trenutku podnošenja projektne prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi (nije primjenjivo za ustanove socijalne skrbi osnivač kojih je Republika Hrvatska).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1. Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektne i tehničke dokumentacije
2. Dogradnja, rekonstrukcija, obnova i prilagodba objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
3. Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
4. Stručni nadzor radova
5. Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
6. Kupovina nekretnina
7. Procjena neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina)
8. Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
9. Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.)
10. Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga
11. Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga u okviru projekta
12. Edukacija za pružatelje usluga
13. Financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela
14. Upravljanje projektom
15. Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a.

SVRHA POZIVA:

Unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

665.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

50.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

20.000.000,00 HRK

Sufinanciranje:

85%

Trajanje projekta:

Do 18 mjeseci

Besplatne konzultacije